کانال اسپیرال در شیراز

ادامه مطلب
پروژه سیستم تهویه مطبوع باشگاه ایرانیان در شیراز

پروژه سیستم تهویه مطبوع باشگاه ایرانیان در شیراز

ادامه مطلب
پروژه فن سانتریفیوژ پولی تسمه در ذوب آهن پاسارگاد

پروژه فن سانتریفیوژ پولی تسمه در ذوب آهن پاسارگاد