سانترفیوژ اگزاست فن های پروژه مهندس باقری در کارخانه تولید بشکه در اصفهان . جهت تخلیه دود و گرما و رنگ موجود در محیط