سانترفیوژ تمام استیل مربوط به پروژه مهندس قزلباش در بندرعباس ، کارخانه تولید کودهای شیمیایی