سانترفیوژ اگزاست فن های پروژه شهرداری شیراز مربوط به پارکینگ تیرازیس به جهت تخلیه هوای پارکینگ