دستگاه هایژنیک 10000 cfm مربوط به پروژه جناب مهندس باقری