سانترفیوژ 125 اسب  3000 دور مهندس توکلی جهت استفاده در پروژه ذوب آهن اصفهان