سانترفیوژ پروژه مهندس اکبری . جهت تخلیه بوی سرویس بهداشتی مربوط به شهرداری یاسوج