اگزاست فن انتقال مواد پروژه دکتر رزمجو مربوط به شرکت نیک دانه.
قدرت دینام 50 اسب 3000 دور قطر پروانه 63 سانتیمتر