اگزاست فن های سانترفیوژهای پروژه مهندس توکلیان مربوط به بیمارستان الزهرا اصفهان