ایرواشر و هواسازهای پروژه مهندس قربانی جهت بیمارستان شفا کرمان