تست دستگاه 5.5 اسب بالانس دینامیکی بدون هیچ گونه لرزش