انواع خشک کن نایلون و کاربردهای آن

انواع خشک کن نایلون و کاربردهای آن

دستگاه خشک کن نایلون نوعی دستگاه رطوبت گیری است که طی فرایند تولید، حمل و نقل و نگهداری می بایست آبگیری مناسب انجام شود برای اینکه  ضمن تولید محصول ، شرایط محیطی نتواند اثر سوء و منفی را بر شکل ظاهر و خواص اصلی (فیزیکی و مکانیکی) محصول نهایی داشته باشد.