اگزاست فن سقفی

اگزاست فن سقفی

اگزاست فن سقفی


دراین نوع هواکشها، هوا از قسمت ورودی کشیده و از فلنچ خروجی به صورت پراکنده به اطراف دمیده میشود.اگزاست فن سقفی برای اگزاست و تخلیه هوا و یا جهت کمک به روند تهویه مورد استفاده قرار می گیرد.