اگزاست فن کانالی

اگزاست فن کانالی

فن لوله محوری (هواکش اکسیال کانالی) شبیه فن پروانه ای است،اما به جای قاب، الکتروموتور و پروانه درون محفظه ای به شکل استوانه قرار می گیرند و پروانه ای چهار الی هشت پره با طراحی آیرودینامیکی یا مسطح دارد.