فن سانتریفیوژ بکوارد مستقیم

فن سانتریفیوژ بکوارد مستقیم

اگزاست فن سانتریفیوژ کوبل مستقیم


فن سانتریفیوژ یا گریز از مرکز هوا را در جهت عمود بر محور گردش پروانه تخلیه می کند. فن سانتریفیوژ یکی از متداول ترین انواع فن صنعتی می باشد که به طور معمول در محیط هایی با فشار استاتیکی بالا و در فضاهای صنعتی کانال کشی شده به کار گرفته می شود.