تولید دستگاه سیکلون در بندرعباس

تولید دستگاه سیکلون در بندرعباس

دستگاه سیکلون یا همان سایکلون ترجمه شده واژه لاتین Cyclonic separation میباشدکه از آن به منظور جمع آوری گرد و غبار و ذرات معلق در هوا استفاده میشود. از آنجایی که این دستگاه بر اساس یک نیروی گردبادی یا همان نیروی مبتنی بر گریز از مرکز که به واسطه بدنه هلیکال آن تولید میشود عمل مربوط به جداسازی را انجام میدهد درنتیجه از نظر کارکرد ،فعالیتی بسیار جالب و در عین حال پیچیدهای دارد.