طراحی سیستم های تهویه بیمارستانی

طراحی سیستم های تهویه بیمارستانی

بیمارستان ها از جمله مراکز مهم و حساسی هستند که نیازمند تهویه های ویژه ای هستند. تهویه بیمارستانی نوعی فیلتر هوا است که در کنار تعویض جریان هوا می تواند از ورود هوای آلوده به فضای داخلی بیمارستان جلوگیری کرده و همچنین هوای آلوده بیمارستان را به بیرون از بیمارستان هدایت کند.