اگزاست فن بی صدا، پرکاربرد و ایده ال

اگزاست فن بی صدا، پرکاربرد و ایده ال

اگزاست فن بی صدا با هدف تکمیل فرآیند تهویه مطبوع در این فضا های حساس به صدا طراحی شده اند؛ البته برای تولید اگزاست فن بی صدا با توجه به حساسیت مکان تا شرایط گوناگون طراحی و حتی تاثیرات قیمتی بر این تجهیز، انواع طرح ها و روش های متنوع ابداع شده است که هر کدام بسته به شرایط محیط مورد نظر کاربرد خواهند داشت.