فن فشار مثبت

فن فشار مثبت

سیستم تخلیه دود یا فن فشار مثبت راه پلهنه تنها باعث تخلیه دود و آتش از مسیر خروج افراد از ساختمان می شود، بلکه باعث اطفاء حریق نیز می شود.