آشنایی با نحوه فروش هواساز سالن قارچ در مشهد

آشنایی با نحوه فروش هواساز سالن قارچ در مشهد

یکی از ضروری ترین امکانات برای وارد شدن به صنعت پرورش قارچ انتخاب هواساز مناسب برای سالن پرورش قارچ می باشد تا از طریق آن بتوان دما، رطوبت، دی اکسید کربن و اکسیژن محیط را کنترل کرد. فروش هواساز سالن قارچ با توجه به ظرفیت محیط در انواع سایزها انجام می شود.