هواکش مرغداری

هواکش مرغداری

میزان رشد مرغ در مرغداری ها علاوه بر موارد برنامه غذایی و ... بستگی به تهویه مناسب سالن مرغداری و تامین رطوبت مناسب سالن نیز دارد.