معرفی کوره پخت رنگ

معرفی کوره پخت رنگ

کوره پخت رنگ یکی از مواردی که برای رنگ کاری محصولات مختلف می توان از آن استفاده کرد. این نوع کوره دارای دو عملکرد اساسی قبل و بعد از رنگ کاری می باشد. اول اینکه باعث خشک شدن سطح جسم مورد نظر قبل از رنگ کاری می شوند و دوم بعد از رنگ کاری باعث می شود رنگ به صورت ثابت و یکنواخت برروی سطح جسم قرار بگیرد.