کولاک فن چهارمین سال پیاپی کار آفرین برتر ۱۴۰۰ شد

کولاک فن چهارمین سال پیاپی کار آفرین برتر ۱۴۰۰ شد

شرکت کولاک فن با مدیریت برادران سوری برای چهارمین سال پیا پی کار آفرین برتر ۱۴۰۰
در استان تهران با گرفتن نشان و لوح و تقدیر نامه به عنوان کار آفرین برتر شناخته شد.