نصب اگزاست فن در نورآباد فارس

نصب-تهویه-فست-فود-در-شیراز
نام پروژه:

نصب اگزاست فن در رستوران واقع در نورآباد فارس

شرح پروژه:

طراحی، راه اندازی و اجرای سیستم تهویه رستوران نورآباد شامل کانال اسپیرال، فن سانتریفیوژ و هود صنعتی مطبوع واقع در نورآباد فارس