نصب کانال اسپیرال در رستوران شیراز

کانال-اسپیرال-گالوانیزه-در-شیراز
نام پروژه:

اجرا و نصب کانال اسپیرال و هود صنعتی در رستوران طالقانی شیراز

شرح پروژه:

طراحی، تولید و نصب هود گالوانیزه دیواری و سقفی آشپزخانه صنعتی در رستوران واقع در طالقانی شیراز