پروژه تهویه صنعتی رستوران در اصفهان

هود-صنعتی-در-اصفهان
نام پروژه:

طراحی و اجرای تهویه آشپزخانه رستوران در اصفهان

شرح پروژه:

طراحی، تولید و نصب هود صنعتی، کانال اسپیرال آشپزخانه رستوران واقع در اصفهان